დომუსი ფალიშვილის ქუჩაზე
Domus on Paliashvili street

თბილისი, ფალიაშვილის ქუჩა
Tbilisi, Paliashvili Street