Domus on Paliashvili street
დომუსი ფალიშვილის ქუჩაზე

Tbilisi, Paliashvili Street
თბილისი, ფალიაშვილის ქუჩა