სამედიცინო ველნეს კურორტი ბიოლი
Bioli Medical Wellness Resort

კოჯორი, ბიოლის ქუჩა
Kodjori, Bioli Street